Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

loading...
ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 3Κ/2016): Πλήρωση 58 θέσεων τακτικού προσωπικού

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ (58) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία, Ε.Α.Κ.Θ), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 18 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 2 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2016
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 7ης Δεκεμβρίου 2016, ημέρας Τετάρτης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.005049&_afrLoop=5688067501579687&_adf.ctrl-state=q1wasllbr_75#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.005049%26_afrLoop%3D5688067501579687%26_adf.ctrl-state%3Dq1wasllbr_79

ΑΣΕΠ – Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (Προκήρυξη 2Ε/2016): Επιλογή 30 μελών

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Ε/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/3-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την επιλογή τριάντα (30) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με θητεία πέντε ετών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/2016) και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/τ.Α΄/1994), όπως ισχύει.

Το ΦΕΚ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 12η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Πρόσκληση 2Ε/2016
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.005059&_afrLoop=5688326104742088&_adf.ctrl-state=q1wasllbr_108#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.005059%26_afrLoop%3D5688326104742088%26_adf.ctrl-state%3Dq1wasllbr_112

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π)

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, με σκοπό την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
i. Ναυτικών Μαθημάτων
α) Έως δύο (02) άτομα ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. για τα μαθήματα Ναυτιλία, Ευστάθεια, Μεταφορά Φορτίων, Ναυτιλιακό Δίκαιο, ΟΕΠ, Ναυτική Τέχνη, Επιθεωρήσεις Πλοίου, Ναυτιλιακό Δίκαιο, Μεταφορά Φορτίων, Διεθνείς Κανονισμοί, ΝΗΟ, ARPA – Τήρηση Φυλακής, RADAR, Ναυπηγία – Σχέδιο, Ασφάλεια Φυλακής – I.S.M., Ναυτικές Μηχανές, Ναυτικές Επικοινωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία, Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας, ECDIS, Διαχείριση Στοιχείων Γέφυρας(Bridge Resource Management – B.R.M)B.T.M (Bridge Teamwork Management), Ανθρώπινες Σχέσεις, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία και Διοικητικές Δεξιότητες, Διαχείριση Κρίσεων, Επικοινωνία Πλοιάρχου – ιοικητική Λογιστική, MARPOL – Διαχείριση Έρματος, Διεθνείς Ναυτιλιακή Πολιτική, ISPS – SSO και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: : Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 21/11/2016, ημέρα Δευτέρα. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας 193 00 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, συμπλήρωση της αίτησης. Σε περίπτωση που υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση της αίτησής του, οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση, εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως

Περίληψη της προκήρυξης αυτής δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες και αν δεν υπάρχουν, σε εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου. Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε Π.Ν.Ο, Π.Ε.Π.Ε.Ν, Υ.ΝΑ.Ν.Π/Δ.Δ.Υ-1ο , τοιχοκολλάται στο Κατάστημα της ΑΕΝ καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου όπου εδρεύει η ΑΕΝ. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr .

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στα τηλέφωνα 2105575986 και 2105574171 – 3, εσωτερικό 105. Αρμόδιοι Αρχικελευστής Λ.Σ ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Επικελευστής Λ.Σ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 1018/13-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18051/19-7-2016 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07496-99)
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομική».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 21-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001608904

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στα τηλέφωνα 26510-07496-99) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 1018/13-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18046/19-7-2016 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07496-99)
-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροοικονομική Θεωρία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 21-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001608639

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στα τηλέφωνα 26510-07496-99) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 1039/18-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 347/19-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία» του Τομέα Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 22-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001617047

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ), όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 1018/13-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 266/12-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία» του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 21-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001608998

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 1018/13-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 267/12-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων» του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 21-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001609094

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 1007/11-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 268/7-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία» του Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001592640

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 1055/19-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 1647//6-10-2016 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία-Ιστολογία-Εμβρυολογία» του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 22-12 -2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001618185

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 1055/19-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 1646//6-10-2016 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201)
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία» του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 22-12 -2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001617736

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924, και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 998/10-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 344/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07475)
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Γλωσσολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορική Γλωσσολογία».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001591506

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ), όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στα τηλέφωνα 26510-07475 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο ΦΕΚ 1007/11-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 688/15-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Παιδαγωγικής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης».
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001592532

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο τηλέφωνο 26510-07185 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στα ΦΕΚ 998/10-10-2016 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 343/8-9-2016 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07193, 07192)
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

-Μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ή και Κοσμολογία» του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-12-2016.
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00001591558

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στα τηλέφωνα 26510-07193, 07192 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης», που εδρεύει στα Μελίσσια.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης, Ηγ. Μακρυγιάννη 2, Τ.Κ. 15236 Πεντέλη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132140627)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 και λήξη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Στο αριθ. 1039/18 Οκτωβρίου 2016 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή για τις ανάγκες του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης».
ΑΔΑ : ΩΔΔ946ΨΖΥ1-Ε75
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00001674717

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή, τηλ.2531039462.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 καθηγητών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 976/Γ’/07-10-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, Τ.Κ. 105 59,Αθήνα, τηλ. 210 3689431)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035178/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΗΓ46ΨΖ2Ν-Ο6Γ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική».

Β)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 03, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7277960)

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035462/8-8-2016/22-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΚΚΑ46ΨΖ2Ν-Ε7Ι)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Λατινική Φιλολογία».
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035595/10-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 7Ν2Γ46ΨΖ2Ν-ΡΔΧ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γλωσσολογία: Πραγματολογία και Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας».

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 03, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7277317, 210 7277961)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035592/10-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 686Π46ΨΖ2Ν-ΣΜΒ)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Παιδαγωγική-Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση».
Αρ. Προκήρυξης: 1516035593/10-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 70ΟΧ46ΨΖ2Ν-5ΤΛ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πράξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 03, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7277965, 210 7277559)
Αρ. Προκήρυξης: 1516035594/10-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: Ω7ΝΑ46ΨΖ2Ν-Η68)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γνωστική Ψυχολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-12-2016.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 καθηγητών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 977/Γ’/07-10-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α)ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Ακαδημίας 45, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, τηλ.: 210 3688647)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035542/9-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΩΥ46ΨΖ2Ν-ΔΥΛ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ποινικό Δίκαιο – Ποινική Δικονομία».

Β)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 03, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7277960)
ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035460/8-8-2016/22-7-2016 (ΑΔΑ: 624246ΨΖ2Ν-ΖΓ5)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Λατινική Φιλολογία».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7274947)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035413/8-8-2016/28-7-2016 (ΑΔΑ: 789Ξ46ΨΖ2Ν-1ΚΧ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ανόργανη Χημεία».
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ(ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ)
Αρ. Προκήρυξης: 1516035414/8-8-2016/28-7-2016 (ΑΔΑ: Ω95Σ46ΨΖ2Ν-ΠΑ0)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναλυτική Χημεία –Χημική Οργανολογία».
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7274247) ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035191/4-8-2016/29-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΒ7Ο46ΨΖ2Ν-Ξ8Π)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία».

Δ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα τηλ.: 210 7462003)
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035443/8-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 66ΩΟ46ΨΖ2Ν-ΡΟ2)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική Ενδοκρινολογία».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-12-2016.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 καθηγητών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 978/Γ’/07-10-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα, τηλ.: 210 3689431)
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035174/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΝΤ46ΨΖ2Ν-ΚΒΠ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Μεταφορών».
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035170/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ: Ω8ΦΠ46ΨΖ2Ν-Λ79)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία με έμφαση στη Βιομηχανική Παραγωγή και τις Εργασιακές Σχέσεις».

Β)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 01, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7274658)
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035194/4-8-2016/29-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΜΣ46ΨΖ2Ν-6Μ9)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Συστηματική και Οικολογία Μυκήτων».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ.Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462003)
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035439/8-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: Ω51Λ46ΨΖ2Ν-ΨΜΡ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική».
Αρ. Προκήρυξης: 1516035188/4-8-2016/29-7-2016 (ΑΔΑ: 69ΞΒ46ΨΖ2Ν-ΣΛΧ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Χημεία».
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035442/8-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΥΙ46ΨΖ2Ν-ΦΚ5)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αγγειοχειρουργική».
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035441/8-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: ΩΕ1046ΨΖ2Ν-ΩΛΩ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτική».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-12-2016.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 4 καθηγητών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 979/Γ’/07-10-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 106 79, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7277784)
Αρ. Προκήρυξης: 1516035538/9-8-2016/21-7-2016 (ΑΔΑ: 60Ι046ΨΖ2Ν-ΥΩ5)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεατρολογία-Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου με έμφαση στην Υποκριτική (19ος -20ος αιώνας)».

Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462003, 210 7462052)
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035436/8-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 69ΤΦ46ΨΖ2Ν-Δ4Ψ)
1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ορθοπεδική».
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035437/8-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 73ΙΚ46ΨΖ2Ν-ΨΒΡ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική-Λοιμωξιολογία».
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035438/8-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 7Ζ5Μ46ΨΖ2Ν-5ΧΝ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Μεταβολικά Νοσήματα».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-12-2016.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 καθηγητών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 994/Γ’/10-10-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, Τ.Κ. 105 59, Αθήνα, τηλ.: 210 3689431)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035176/4-8-2016/27-7-2016 (ΑΔΑ: 6ΦΡΟ46ΨΖ2Ν-Β21)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μαρξιστική Πολιτική Οικονομία».

Β)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη,
Τ.Κ. 157 03, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7277317,
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035596/10-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: Ω6Η046ΨΖ2Ν-Ξ9Μ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Φιλοσοφία».

Γ)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7276336,
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035638/11-8-2016/15-7-2016 (ΑΔΑ: 64Σ046ΨΖ2Ν-ΦΚΒ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία Μέτρου-Εργοδική Θεωρία».

Δ)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462003, 210 7462052)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035185/4-8-2016/29-7-2016 (ΑΔΑ: 6ΣΠΟ46ΨΖ2Ν-5ΕΣ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία».

Ε)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 172 37, Δάφνη, τηλ.: 210 7276031)
ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035182/4-8-2016/28-7-2016 (ΑΔΑ: 6Ο9946ΨΖ2Ν-9ΝΚ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Άσκηση για όλους».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-12-2016.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Πρόσληψη 3 καθηγητών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 999/Γ’/10-10-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη-Ιλίσια, Τ.Κ. 157 03, Ζωγράφου, τηλ.: 210 7277322)
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035591/10-8-2016/22-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΑΗΚ46ΨΖ2Ν-Π6Η)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:
«Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με έμφαση στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας».
ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035461/8-8-2016/22-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΗ546ΨΖ2Ν-ΓΧΗ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Φιλολογία».

Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462003,
210 7462052)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035440/8-8-2016/4-8-2016 (ΑΔΑ: 75Φ046ΨΖ2Ν-ΤΚΜ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία-Ογκολογία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-12-2016.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών : Πρόσληψη 6 καθηγητών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1006/Γ’/11-10-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462003, 210 7462052)
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035187/4-8-2016/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ψ9ΓΕ46ΨΖ2Ν-Λ1Κ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδοψυχιατρική».
Αρ. Προκήρυξης: 1516035183/4-8-2016/29-7-2016 (ΑΔΑ: 623546ΨΖ2Ν-ΒΒΥ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδοψυχιατρική».
Αρ. Προκήρυξης: 1516035179/4-8-2016/29-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΚΛ46ΨΖ2Ν-2ΜΗ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδοψυχιατρική».
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035148/4-8-2016/29-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΤ0Π46ΨΖ2Ν-7ΓΜ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατρική Γενετική».
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7461117,
210 7462052)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035637/11-8-2016/9-8-2016 (ΑΔΑ: 65ΒΖ46ΨΖ2Ν-ΝΓΧ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Στοματολογία».
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1516035665/11-8-2016/9-8-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΓΜ46ΨΖ2Ν-ΗΥ0)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ακίνητη Προσθετική».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στα τηλ. των παραπάνω Γραμματειών των ενδιαφερομένων Tμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-12-2016.

Δήμος Παπάγου-Χολαργού: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Τεχνιτών-Οικοδόμων, Χολαργός Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Παπάγου-Χολαργού, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, Περικλέους 55, Τ.Κ. 155 61, Χολαργός, Αττική, (υπόψη κας Μπαρδή, κας Χαρδαλούπα, κ. Ι. Γεωργικόπουλου και κας Π. Κωνσταντίνου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2002852, 213 2002871, 213 2002857, 213 2002869.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-11-2016 έως και 21-11-2016.

ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών, Αθλητισμού, Πολιτισμού Λέρου»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών, Αθλητισμού, Πολιτισμού Λέρου», που εδρεύει στη Λέρο Π.Ε. Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2017, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λέρου, Λέρος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών –Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου», Λακκί (Ποσειδώνειο), Τ.Κ. 854 00, Λέρος, Δωδεκάνησα, (υπόψη κ. Ευαγγελίας Συριδάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22470 26160.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-11-2016 έως και 21-11-2016.

ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών, Αθλητισμού, Πολιτισμού Λέρου»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών, Αθλητισμού, Πολιτισμού Λέρου», που εδρεύει στη Λέρο Π.Ε. Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2017, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Νηπιαγωγών, για τη στελέχωση του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λέρου, Λέρος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου», Λακκί (Ποσειδώνειο), Τ.Κ. 854 00, Λέρος, Δωδεκάνησα, (υπόψη κ. Ευαγγελίας Συριδάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22470 26160.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-11-2016 έως και 21-11-2016.

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.): Πρόσληψη 12 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2017, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Δομών, Χολαργός
5ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Δομών, Χολαργός
3ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση Δομών, Χολαργός.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.),
17ης Νοεμβρίου 121, Τ.Κ. 155 62, Χολαργός, Αττική, (υπόψη κ. Μούσιου Αδαμαντίας και κ. Γιαχουντή Γεωργίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6518700 και 210 6531778,(εργάσιμες ημέρες)
( 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-11-2016 έως και 19-11-2016.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 Πανεπιστημιακού Υποτρόφου

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την διδασκαλία του μαθήματος “Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών”, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας έως έξι (6) μήνες, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.

Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού αναλύεται ως εξής:
α) Μέθοδοι διαταραχών, κανονικές διαταραχές, ιδιόμορφες διαταραχές,
β) Ανάλυση οριακού στρώματος, προσέγγιση WKB,
γ) Ασυμπτωτικά αναπτύγματα ολοκληρωμάτων,
δ) Συναρτήσεις Green, ολοκληρωτικές εξισώσεις, προβλήματα αρχικών και
συνοριακών τιμών στη Μαθηματική Φυσική.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (e-mail: kpapad@uoc.gr ), υπόψη κ. Αικατερίνης Παπαδουλάκη.
Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 393807 στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αρμόδια η κ. Αικ. Παπαδουλάκη.

Το έντυπο αίτησης βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης: www.math.uoc.gr (Ανακοινώσεις).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-11-2016.

Τ.Ε.Ι.ΚΡΗΤΗΣ/Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 735/Θ.12ο/12.10.2016 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ο574691Ο3-Ψ24, ανακοινώνει την πρόσληψη, για υποβολή πρότασης με σύμβαση μίσθωσης έργου ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία εγκρίσεως για εννέα (9) μήνες (Ανθρωποώρες : έως 9 μήνες), ενός (1) ατόμου, ως εξής:

1Πτυχιούχος Α.Ε.Ι., με αντικείμενο τη Διοικητική Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Κρήτης και τόπος απασχόλησης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, στη διεύθυνση:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης,
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης,
Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο, Κρήτη.
Στο φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:
ΠΡΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης
(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,
Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 )
«Πόροι 6-9% των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης»
Αρ. Πρωτ. 2420/Φ.30.1/08.11.2016
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, τ.κ., πόλη…):
Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail & τηλέφωνο):

Πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2810 379347, κ. Χαράλαμπος Κουτρούλης, e-mail: kutrulis@staff.teicrete.gr
Πληροφορίες για ερωτήματα σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο τηλ.: 2810 379161, (κ. Σταυρούλα Μαγουλιανού),
e-mail: smag@staff.teicrete.gr .

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 23-11-2016 (09.00π.μ. 15.30μ.μ.),
(καθημερινά).

Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 31 ατόμων

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (206/Α’), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (234/Α), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως τις 31-07-2017 ανάλογα με τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων στις θέσεις Καλλιτεχνών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1Καθηγητής Τρομπέτας, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
1Καθηγητής DRUMS-Κρουστών, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
3Καθηγητές Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
2Καθηγητές Μπάσου-Ηλεκτρικής Κιθάρας, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
1Καθηγητής Κόρνου, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
3Καθηγητές Βιολιού, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
2Καθηγητές Παραδοσιακών Οργάνων-Μπουζούκι, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
1Καθηγητής Σαξόφωνου, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
2Καθηγητές Φωνητικής Μονωδίας, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
1Καθηγητής Κλαρινέτου, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
2Καθηγητές Θεωρίας, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
9 Καθηγητές Πιάνου-Αρμόνιου, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
1Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
1Καθηγητής Βιολοντσέλου, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής
1Καθηγητής Όμποε, Δημοτικό Ωδείο Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν απλή αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής, Γραφεία Διοίκησης του Π.ΑΟ.Δ.Α.Π., Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 153 42, Αγ. Παρασκευή, Αττική.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-11-2016 έως και 15-11-2016 (09.00π.μ. 15.00μ.μ.).

Δήμος Καλαμαρίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Εκπαιδευτής Κυκλοφοριακής Αγωγής, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (Τμήμα Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν έντυπη αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-11-2016 έως και 18-11-2016.
(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Δήμος Καλαμαριάς : Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατεπείγουσες ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου ΙΔΟΧ, δίμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
2ΥΕ Εργάτες Ταφής-Εκταφής, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, (Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν έντυπη αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-11-2016 έως και 18-11-2016. (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 35 ατόμων

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3812/2009 όπως ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 και το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από τη σύναψή της έως τον Ιούλιο 2017, με δυνατή παράταση έως την συμπλήρωση 12 μηνών από την έναρξη τους με απόφαση του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ και ωρομίσθιο με αντίτιμο, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων στις θέσεις Καλλιτεχνών – Καθηγητών στα Εργαστήρια Τέχνης του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6 Καθηγητές Χορού, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
6ΠΕ Δάσκαλοι Ζωγραφικής, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
3ΠΕ Δάσκαλοι Γλυπτικής, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
2ΠΕ Δάσκαλοι Χαρακτικής, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
1ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθέτης, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
4ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Δάσκαλοι Υποκριτικής, Ηθοποιοί, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
2ΠΕ Καθηγητές Ιστορίας Τέχνης, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
2ΔΕ Σχεδιαστές Κοσμήματος, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
2ΤΕ Δάσκαλοι Φωτογραφίας, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
1ΠΕ Αρχιτέκτονας, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
1ΠΕ Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Ζωγραφικής σε Κόσμημα, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Video Art , Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Σκηνογράφος, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Χορογράφος, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ
1ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καθηγητής Ψηφιδωτού, Εργαστήρια Τέχνης ΠΑΟΔΑΠ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής, Γραφεία Διοίκησης του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π., Αιγαίου Πελάγους & Τέρμα Νότου, Τ.Κ. 153 42, Αγία Παρασκευή, Αττική.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-11-2016 έως και 15-11-2016 (09.00π.μ. 15.00μ.μ.).

Ακαδημία Αθηνών: Πλήρωση 1 θέσης ερευνητού

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι θέση ερευυνητού Γ΄ βαθμίδος με αντικείμενο «Εξωτερική πολιτική» του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, με τριετή θητεία.

Όσοι επιθυμούν να διορισθούν στη θέση αυτή υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλουν στην Aκαδημία Aθηνών (οδός Πανεπιστημίου 28 – Aθήνα) αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 3664603, 210 3664784.
                                           πηγη
loading...
Share on Google Plus

About George Makis

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου