Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

loading...
ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 6Κ/2016): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου Δ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου Δ.Ε. ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.
Περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΏ:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ)

Απευθύνει Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των επτά (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3 εδ.β του Ν. 4386/16 (ΦΕΚ 83/τ. Α’/11-05-2016) “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου θα προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά έγγραφα.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα με τα συνημμένα έγγραφα θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση : Βασιλίσσης Όλγας, Τ.Κ. 54 655, Θεσσαλονίκη, Τηλ. : 2313-319606 / 614, Fax: 2313-319752) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών που ξεκινά από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 20/01/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μμ .

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η Συνέλευση (συν. 15-12-2016) του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, του άρθρου 80 παρ. 6 Ν.4009/11, και άρθ. 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016, την Υ.Α. Φ.125.5/7/155285/Ζ2/22.9.2016 (ΑΔΑ: Ω3454653ΠΣ-1Ε2) και την από 18.10.2016 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου με την οποία διατέθηκε στο Τμήμα μας 1 πίστωση για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με πλήρη/ μερική απασχόληση για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, ως εξής:

Μάθημα : “Εκπαιδευτική Νευροεπιστήμη”, εαρινού εξαμήνου (20-2-2017 έως 30-6-2017).
Μάθημα: “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση ”, εαρινού εξαμήνου (20-2-2017 έως 30-6-2017).
Μάθημα: “Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Μικροδιδασκαλίες – Πρακτική Άσκηση”, εαρινού εξαμήνου (20-2-2017 έως 30-6-2017).
Μάθημα: “Διδακτική Φυσικών Επιστημών”, εαρινού εξαμήνου (20-2-2017 έως 30-6-2017).Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Ναβαρίνου 13α , 10680, τηλ. 2103688012, 2103688022) από 21-12-2016 έως 13-1-2017 τα ακόλουθα δικαιολογητικά, πλην της αίτησης, σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD) :
1.Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
2.Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
3.Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων πρόσληψης.
Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Ναβαρίνου13Α,10680 Αθήνα,τηλ.2103688012, cqeorgak@primedu.uoa.gr και 2103688022, elvritsi@primedu.uoa.gr).

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 7/14-12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:1) Μακροοικονομική ΙΙ
2) Μικροοικονομική ΙΙΚαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 11-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.econ.upatras.gr
MAIL: econ-secr@upatras.gr
ΤΗΛ.: 2610- 969999 & 969960
FAX: 2610- 997622 

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων

Η Συνέλευση με Ειδική Σύνθεση στην υπ’ αριθμ. 9/14-12-2016 συνεδρίασή της, καθώς και η Συνέλευση στην υπ’ αριθμ. 12/14-12-2016 συνεδρίασή της του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:


1. Κοστολόγηση (ΜΒΑ ελεύθερης επιλογής 2ου εξάμηνο)
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο)Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 11-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.bma.upatras.gr
MAIL: secretar@upatras.gr
ΤΗΛ.: 2610-969974, 997586, 969975
FAX: 2610-969990
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων


Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 5/14-12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

1. Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων, 8ου εξαμήνου
2. Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, 8ου εξαμήνου
3. Εδαφομηχανική ΙΙ, 6ου εξαμήνουΚαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 11-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.:26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.civil.upatras.gr
MAIL: civil@upatras.gr
ΤΗΛ.: 2610-996504, 2610-996501
FAX: 2610 996565Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντωνΗ Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 5/20-12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:• Προσχολική Παιδαγωγική-Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 11-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών
ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ, Τ.Κ.: 26504.
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.ecedu.upatras.gr
MAIL: graecedu@upatras.gr
ΤΗΛ.: 2610-969828, 969310
FAX: 2610-997672Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντωνΗ Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 106/13-12-2016 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:
1) Όργανα και Μετρήσεις (1ο Έτος)
2) Λογική Σχεδίαση ΙΙ (1ο Έτος)
3) Σύγχρονα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (2ο Έτος)
4) Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (2ο Έτος)
5) Δομές Δεδομένων (2ο Έτος)
6) Παράλληλη Επεξεργασία (3ο Έτος)
7) Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών (3ο Έτος)
8) Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό (4ο Έτος)
9) Κρυπτογραφία (Επιλογής 4ο ή 5ο Έτος)
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 11-1-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Β’ Κτίριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504
ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: http://www.ceid.upatras.gr
MAIL: secretary@ceid.upatras.gr
ΤΗΛ.: 2610-996940-1
FAX: 2610-993469
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/11-10-2016 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 95η) και με την από 22-12-2016 απόφαση της 37ης Τακτικής Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Σπάρτη, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και για την διδασκαλία εννέα (9) γνωστικών αντικειμένων.
Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Φ.125.5/7/155285/Ζ2-22.09.2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα μπορούν να αναζητούν τo πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr (Ανακοινώσεις-Θέσεις Εργασίας)Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από τις 29/12/ 2016 έως και τις 13/01/ 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής (Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, ΤΚ 23100, Σπάρτη). Αρμόδια υπάλληλος είναι η κα Νικολακάκου Χριστίνα (τηλ. 27310-89720 – 89722, 10.00 π.μ -13.00 μ.μ.)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πλήρωση θέσης διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνουΤο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/11-10-2016 Απόφαση της Συγκλήτου(Συνεδρίαση 95η) και με την από 15-11-2016 απόφαση που ελήφθη στην Συνεδρίαση της 3ης Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5, του Ν.1566/1985, άρθρο 79, παρ. 6, περ. ιδ΄, του Ν.4009/2011, άρθρο 80, παρ. 6 και του Ν. 4386, άρθρο 28, παρ.3 και 4, προκηρύσσει την πλήρωση θέσης διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη , για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και για την διδασκαλία ενός (1) γνωστικού αντικειμένου.
Η πρόσληψη των υποψηφίων που θα επιλεγούν θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Φ.125.5/7/155285/Ζ2-22.09.2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία κατανέμονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν στην βαθμίδα του Λέκτορα. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα μπορούν να αναζητούν τo πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: www.uop.gr (Ανακοινώσεις-Θέσεις Εργασίας)
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από τις 29/12/ 2016 έως και τις 13/01/ 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, (Θέση Σέχι – Πρώην 4ο Πεδίο Βολής, 22100-Τρίπολη). Αρμόδια υπάλληλος: Γιαννακοπούλου Δήμητρα (τηλ.: 2710-230123 & 2710-230128, 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.)


Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 ατόμου


Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την Α.Π. 4162/37268/16-12-2016 Δημοσίευση Προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική» ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1271/Γ’/13-12-2016, ΑΔΑ: ΩΝΝ7469Β7Θ-6Σ2
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00001980653.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στα τηλέφωνα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ: 2610 969100,2610 992942 και 2610 969114.
Ιστότοπος: www.med.upatras.gr , e-mail: secretary@med.upatras.gr
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 16-02-2017.Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 καθηγητή
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1185/Γ’/23-11-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμων για τις θέση Καθηγητή, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα, τηλ.: 210 7277910)
Αρ. Προκήρυξης: 1617001723/19-9-2016/2-9-2016 (ΑΔΑ: 77ΧΒ46ΨΖ2Ν-ΟΓΝ)1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιταλική Ιστορία και Πολιτισμός».
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-02-2017.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 6 καθηγητώνΤο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1166/Γ’/16-11-2016, ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Δήλου 1Α, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7461402)
ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1617001001/13-9-2016/8-9-2016 (ΑΔΑ: 6Ο6546ΨΖ2Ν-ΟΥΤ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική Αναισθησιολογία».ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (Σταδίου 5, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα, τηλ.: 210 3689408)


ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1617001909/21-9-2016/13-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΗΛΠ46ΨΖ2Ν-ΦΗΕ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Διαχείριση Ψηφιακών Περιβαλλόντων Επικοινωνίας».


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ


ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα, τηλ.: 210 7277910)
Αρ. Προκήρυξης: 1617001728/19-9-2016/2-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΦΘ46ΨΖ2Ν-ΙΘΛ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός».
Αρ. Προκήρυξης: 1617001727/19-9-2016/2-9-2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΧ46ΨΖ2Ν-3ΥΧ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιταλική Λογοτεχνία».

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα, τηλ.: 210 7277570)
Αρ. Προκήρυξης: 1617001708/19-9-2016/2-9-2016 (ΑΔΑ: 76Κ646ΨΖ2Ν-06Δ)
1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ισπανικός – Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός».


ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα, τηλ.: 210 7277772)
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Προκήρυξης: 1617001667/19-9-2016/2-9-2016 (ΑΔΑ: Ψ63Γ46ΨΖ2Ν-ΚΑΙ)
1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Διεύθυνση Φωνητικών και Οργανικών Συνόλων».Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https://apella.minedu.gov.gr ).
Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-02-2017.


Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας: Πρόσληψη 8 ατόμωνΗ Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
1ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Διεύθυνση Ανάπτυξης Π. Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
1ΠΕ Γεωπόνων, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
1ΠΕ Κτηνιάτρων, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
1ΥΕ Φυλάκων, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη(Φράγμα ΄Ελλης Αξιού Ποταμού περιοχή Δήμου Χαλκηδόνας)
3ΥΕ Φυλάκων, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη/Βέροια (Φράγμα στις Βαρβάρες Αλιάκμονα ποταμού).Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ4 και να την υποβάλουν, είτε:
α) αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στην ταχ. διεύθυνση: Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, Δ/νση Διοίκησης, Γραμματεία, Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ. 546 55, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κ. Κωνσταντοπούλου Ελένης-Αφροδίτης).
Πληροφορίες στο τηλ. 2313 319683 (εργάσιμες ημέρες από 9.00π.μ. – 13.00μ.μ.), είτε:
β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ταχ. διεύθυνση:
Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, Γ. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ. 546 55, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κ. Υφαντοπούλου Αναστασίας).Πληροφορίες στο τηλ. 2313 319780.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-12-2016 έως και 02-01-2017.


Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής» του Δ. Ελευσίνας: Πρόσληψη 1 ατόμου


Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής» του Δ. Ελευσίνας, που εδρεύει στην Ελευσίνα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του Έργου «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού» , από έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά από αντίτιμο, για το έτος 2016, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης εργασίας μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:1ΔΕ Ηθοποιός-Σκηνοθέτης, Ελευσίνα Αττικής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε:
α) αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής του Δ. Ελευσίνας», Κίμωνος 11 & Παγκάλου, Τ.Κ. 192 00, Ελευσίνα, Αττική.
Πληροφορίες στο τηλ. 210 5565619 ( 9.00π.μ. – 14.00μ.μ.), είτε:
β) με συστημένη αποστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής του Δ. Ελευσίνας», Κίμωνος 11 & Παγκάλου, Τ.Κ. 192 00, Ελευσίνα, Αττική.
Πληροφορίες στο τηλ. 210 5565619 (κ. Κλεάνθης Βουκουβαλίδης).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-12-2016 έως και 27-12-2016.
Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 1 ατόμου
Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», που εδρεύει στους Αμπελοκήπους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2017 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΔΕ Ζωγράφων-Γραφιστών, Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης/ Βύρωνος & Κέννεντυ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.), Τμήμα Διοικητικό, 28ης Οκτωβρίου 59, Τ.Κ. 561 23, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη (υπόψη κ. Ζάϊκου Γεώργιου).
Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 727210.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-12-2016 έως και 30-12-2016.
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»: Πρόσληψη 2 ατόμων
Το Ν.Π.Δ.Δ. <<ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»>>, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλία χορωδίας» και «Εκμάθηση κοπτικής ραπτικής», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 12 μήνες, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΔΕ Δάσκαλος Χορωδίας, ΚΑΠΗ Μαρκόπουλου και Δημοτικός Χώρος Πόρτο Ράφτη
1ΔΕ Δάσκαλος Κοπτικής-Ραπτικής, ΚΑΠΗ Μαρκόπουλου και Δημοτικός Χώρος Πόρτο Ράφτη.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. <<Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»>>, Κεντρική Πλατεία Δημοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, (υπόψη κ.κ. Κιμπεζή Αικατερίνης και Γκουλιούμη Μαρίας).
Πληροφορίες στα τηλ.: 22990 20124.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-12-2016 έως και 30-12-2016.
Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Πρόσληψη 4 ατόμων
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-08-2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
2ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση δομών, Αγία Βαρβάρα Αττικής.
1ΔΕ Μαγείρων, για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση δομών, Αγία Βαρβάρα Αττικής.
1ΥΕ Καθαριστών-τριών, για τη στελέχωση των ενταγμένων στη Δράση δομών, Αγία Βαρβάρα Αττικής.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:
Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8, Τ.Κ. 123 51, Αγία Βαρβάρα Αττικής, (υπόψη κ. Σταυρούλας Καπαράκου ή κ. Νίκης Σπηλιοπούλου.
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2019352 και 213 2019353.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-12-2016 έως και 02-01-2017.
Δήμος Τεμπών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ο Δήμος Τεμπών, που εδρεύει στο Μακρυχώρι της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, οκτάμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:
1ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, [Με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ (C) κατηγορίας- Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], Μακρυχώρι Λάρισας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Τεμπών, Μακρυχώρι, Τ.Κ. 400 06, Λάρισα, (υπόψη κ. Δήμητρας Παπαδημητρίου).
Πληροφορίες στο τηλ.: 24953 50410.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-12-2016 έως και 02-01-2017.
Ελληνικό Ινστιτούτο «ΠΑΣΤΕΡ»: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Πρότασης προς σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο «ΠΑΣΤΕΡ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας που εδρεύει στην Αθήνα της Π.Ε. Αττικής, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Πρότασης από φυσικά πρόσωπα με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας από την ημερομηνία ενάρξεως της Σύμβασης, ενός (1) ατόμου στη θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη (Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό).


Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την σχετική Πρόταση-Δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, με την ένδειξη: «Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη (Ε.Υ. Ομοτ. Καθηγ. Σ. Τζάρτος)» με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά με ευθύνη των ενδιαφερομένων.
Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από το βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη πρόταση – δήλωση δεν θα εξετάζονται.


Πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: prosopiko@pasteur.gr και prosopiko.pasteur@gmail.com
Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 28-12-2016.ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ


Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)


Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση Μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ Υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ., των Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των Δημόσιων Επιχειρήσεων ή Επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, τριετούς διάρκειας με δυνατή παράταση για ισάριθμα χρονικά διαστήματα, συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:1Υπάλληλος με Πτυχίο Νομικών Επιστημών με εξειδίκευση στο Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
1Υπάλληλος με Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών.


Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου, ο οποίος έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση με συνημμένα τα κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, είτε:
α) αυτοπροσώπως, είτε
β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:
Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Διεύθυνση Γραμματείας του Γραφείου της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, (2ος όροφος), Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.


Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6470370 (11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.), ( κ. Μ. Ηλιοπούλου).


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-12-2016 έως και 10-01-2017 (ώρα 15.00μ.μ.).


                              πηγη
loading...
Share on Google Plus

About george makis

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου